“همان وحید” به سفارش مرکز متنای فضای مجازی بسیج آذربایجان شرقی و کارگردانی علی سلطانی مستندی در باره زندگی شهید جبهه مقاومت؛ مهندس وحید فرهنگی والاست.